1.1

Spa Menina – Hạ Long – Quảng Ninh

Date 2016
Location Hạ Long – Quảng Ninh, Việt Nam

Chủ Đầu Tư: Ms Vân Anh
Diện Tích Thiết Kế: 368m2
Phong Cách Thiết Kế: Tân cổ điển và Hiện đại 

2.2

2

3.3

3

4

5

5.5

6

1_View01 copy

1_View11 copy

1_View02 copy

1_View03 copy

1_View04 copy

1_View05 copy

1_View06 copy

1_View07 copy

1_View08 copy

1_View09 copy

1_View10 copy

1 copy

2 copy

3 copy

4 copy

5 copy

6 copy

master (1)

master (2)

master (3)

master (4)

master (5)

master (6)

master (7)

master (8)

master (9)

wc master (1)

wc master (2)

wc master (2)

p.con gai (1) copy

p.con gai (2) copy

p.con gai (3) copy

p.con gai (4) copy

p.con gai (5) copy

p.con gai (6) copy

p.con zai (1) copy

p.con zai (2) copy

p.con zai (3) copy

p.con zai (4) copy

wc (1) copy

wc (2) copy

1 copy

2 copy

3 copy

4 copy

1 (2) copy

2 (2) copy

3 (2) copy

5 copy

7 copy

Model

Model

Model

Model

Model

Model

Model

Model